Termos e condicións

Sobre a base da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, Caxer Carpintería infórmalle de que os datos que nos facilitou foron incorporados a un ficheiro automatizado aos únicos fins de prestarlle os servizos que vostede nos encargou, así como informalo acerca doutros servizos que Caxer Carpintería poida prestalo. No devandito sentido, pola presente autorízanos á súa cesión a terceiros estritamente relacionados cos referidos servizos contratados. Ten a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, para o cal poderá dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: caxer@caxercarpinteria.com